Σελίδες

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Το Καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
===================

Στο Μαρκόπουλο Μεσογείων σήμερα 6 Ιανουαρίου του έτους 2014, οι παρακάτω:
 ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σύνπραξις Μαρκόπουλου – Πόρτο Ράφτη» και το διακριτικό τίτλο «Συν+πραξις Μεσογαίας Κοιν.Σ.Επ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.
                              
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), μέσα από την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα πλαίσια της οποίας ο συνεταιρισμός θα αναπτύσσει δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας και θα παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.
2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, προωθούν την ισότητα των φύλων προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά, προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και  συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Για την ευόδωση των  σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, συγκοινωνιακού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα και να επιδιώξει συνεργασία, μέσω δικτύωσης με ανάλογες δομές και, συμμετοχή σε ανωτέρου βαθμού όργανα εκπροσώπησης.   
Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:  
α) Αειφόρα παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία χονδρική και λιανική προϊόντων πρωτογενούς αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.
β) Τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία χονδρική και λιανική προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής, καθώς και έκδοση και εμπορία έργων πνευματικού περιεχομένου και γενικότερα οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Διάθεση χώρου πώλησης προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με έμφαση την τοπική παραγωγή.
δ) Διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ε) Δομή συλλογής ανακυκλούμενων απορριμμάτων και κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων καθώς και εμπορίας τους.
στ) Δημιουργία και οργάνωση χώρων συνεύρεσης, εστίασης και ψυχαγωγίας των μελών, αλλά και για ευρύτερη εμπορική εκμετάλλευση αυτών.
ζ) Εισαγωγές – εξαγωγές εμπορευμάτων και προϊόντων.
3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση του πλεονάσματός του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
ε) την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών παραγωγικών δικτύων, καθώς και της ισότητας, και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των κοινωνικών ενοτήτων που συνθέτουν την κοινότητα,
στ) τη στήριξη και ανάδειξη αλληλέγγυων δράσεων άλλων δομών, με τη συμμετοχή και την διάδοση τους, μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
α) Να υποστηρίζει με εθελοντική προσφορά εργασίας τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
β) Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά.
γ) Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.
δ) Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους νόμιμο έργο στη βάση της ειλικρινούς αλληλεγγύης (προμηθευτικό, μεταφορικό κλπ.).
ε) Να συμμετέχει σε κάθε είδους κοινωνική επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά σε: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
στ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του παρόντος συνεταιρισμού.
ζ) Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των μελών του από τη συλλογική προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, προερχομένων ιδιαίτερα από την τοπική και εγχώρια παραγωγή, καθώς και υπηρεσιών που ιδίως παρέχονται από συνεργατικές μορφές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
η) Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εγκρίνεται είτε από την Γ.Σ., είτε διαδικτυακά από το 1/3 των μελών, ο Συνεταιρισμός μπορεί για την υγιή ανάπτυξη του να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης οπουδήποτε.
θ) Να ενημερώνει και να πληροφορεί προς κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ι) Να υποστηρίζει της δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.
ια) Να ενισχύει της επιχειρηματική δραστηριότητα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής.
ιβ) Να υποστηρίζει τη δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό επίπεδο σε παραγωγικές συνέργειες (clusters).
ιγ) Να οργανώνει συναντήσεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις με θέμα την κοινωνική οικονομία και τις παραμέτρους της.
ιδ) Να ενημερώνει το κοινό για την φύση και τις δυνατότητες του συνεργατισμού, της κοινωνικής οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν.
ιε) Να εκδίδει έντυπα και περιοδικά και να προωθεί τους σκοπούς του μέσω ψηφιακών και αναλογικών, μέσων ενημέρωσης και του internet.
ιστ) Να στελεχώνεται με το κατάλληλο επιστημονικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και να εξοπλίζεται με τα απαραίτητα για την λειτουργία του τεχνικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΛΗ
1. Η συμμετοχή στο Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καταβολή της καθορισμένης μερίδας και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το μέλος χάνει την ιδιότητά του μετά από οικειοθελή αποχώρηση, αποβολή του από το Συνεταιρισμό ή θάνατο.
Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται και υποστηρίζουν το καταστατικό του και εμπνέονται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.
Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και είναι διαχειριστές της περιουσίας τους.
2. Στην περίπτωση των αλλοδαπών, για να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ & ΚΟΙΝΣΕΠ

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη σύστασή του απαιτείται να υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από τη Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο.
Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
4. Τα νέα μέλη αποκτούν μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η οποία ορίζεται βάσει του άρθρου 12 στο παρόν καταστατικό.
5. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και είναι καταχωριστέα στο Μητρώο.
6. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως προς τη Διοικούσα Επιτροπή.
7. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων σε υφιστάμενα μέλη.
8. Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτό έχει προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016 και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
9. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο αποχώρησης ή διαγραφής, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.
10. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται.
11. Αν ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω των πέντε (5), τότε επιβάλλεται η αναπλήρωσή τους, με την είσοδο νέων μελών, άλλως, η Κοιν.Σ.Επ. λύεται.
12. Φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας, που συμφωνούν και εμπνέονται από τις αρχές της Κοιν.Σ.Επ. και που επιθυμούν – χωρίς να είναι μέλη - να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό, μπορούν να συμμετέχουν ως αλληλέγγυοι φίλοι – υποστηρικτές του εγχειρήματος. Για την απόκτηση της ως άνω ιδιότητας απαιτείται υποβολή γραπτής ή ηλεκτρονικής αίτησης προς τη Διοικούσα Επιτροπή και αποδοχή της από τη Γενική Συνέλευση. Οι αλληλέγγυοι φίλοι – υποστηρικτές του εγχειρήματος υποστηρίζουν τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ. προσφέροντας εθελοντικά γνώσεις, πληροφορίες, οικονομική ενίσχυση, ή όποια άλλη ενέργεια ή υλικό συμβάλλει προς την επίτευξη των σκοπών της. Προβλέπεται υποχρέωση καταβολής μηνιαίας συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή ανταποκρίνεται σε προϊόντα της Κοιν.Σ.Επ. Μόνη η μη καταβολή της συνδρομής, εφόσον αυτή οφείλεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία που γνωστοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή, δεν οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας και των δικαιωμάτων του αλληλέγγυου φίλου – υποστηρικτή του εγχειρήματος, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι αλληλέγγυοι φίλοι – υποστηρικτές μπορούν και ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις της Κοιν.Σ.Επ. έχοντας δικαίωμα λόγου και συμβουλευτικής ψήφου. Δικαιούνται να ενημερώνονται για τα πεπραγμένα της ΚΟΝ.Σ.ΕΠ. τους ετήσιους οικονομικούς ισολογισμούς, τις αλλαγές στο Καταστατικό και κάθε άλλη σημαντική εξέλιξη. Υπεύθυνη για την ενημέρωση τους, όπως και για κάθε απόφαση σχετική με την κατάστασή τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, πέραν των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ., ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α' 32), το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 (Α'151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α' 270). Για τις οφειλές προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ., διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντι του διαχειριστή, απεριόριστα και εις ολόκληρον.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εφόσον συγκροτείται απαρτία, είναι δυνατό να προβλέπεται ειδική εισφορά των μελών για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού ή την αγορά περιουσιακών στοιχείων. Δεν προβλέπονται εισφορές για τις προαιρετικές μερίδες.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει, με δικά του έξοδα, αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού. 
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.
5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.
6. Η συμμετοχή των μελών στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γ.Σ. των μελών ή η Δ.Ε. είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο τους αποζημίωση, με την εξαίρεση της παραγράφου 8, του άρθρου 22 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ
1. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τρήματος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηκα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.
2. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4430/2016.
3. Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων. 
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από  το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα, με την προϋπόθεση της αποδοχής από την Διοικούσα Επιτροπή.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση της αποδοχής από την Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται, με το παρόν, στα εκατό ευρώ (100,00 €).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής (ήτοι 100,00 €), και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  Διοικούσα  Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων. Άλλος τρόπος για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων είναι η εισφορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας, προς την Κοιν.Σ.Επ., αξίας ισόποσης με την αξία των μερίδων, όπως θα συμφωνηθεί με την Διοικούσα Επιτροπή.
5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας  Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Οι μεταβιβάσεις των υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Η Δομή και η Λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) εκλέγεται και ανακαλείται από τη Γενική Συνέλευση. Η πορεία του διετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, που υποβάλλει η Δ.Ε., εγκρίνεται και παρακολουθείται από την Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που απευθύνεται προς τα μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, με πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από ένα τρίτο (1/3)  των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με κάθε πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) μέχρι επτά (7) ημερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
2. Αν στη νέα Γενική Συνέλευση που συγκαλείται, δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 μέλη).
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μελών της Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ..

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων '' δια βοής''.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 15 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους.4430/2016, και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαιδκασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο χρόνια και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή  του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο (3ο) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.
2. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν μέχρι δύο (2) υποψηφίους για τη Διοικούσα Επιτροπή, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από δύο (2) είναι άκυρα. Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων, καθώς και των αναπληρωματικών, προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι επιλαχόντες.
3. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
4. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τα μισά από τα αρχικά εκλεγέντα, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, αυτά αναπληρώνονται από τα επιλαχόντα μέλη με τη σειρά που καταγράφονται στο πρακτικό εκλογής. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των δύο (2).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή φροντίζει να συγκροτήσει τις Ομάδες Εργασίας για κάθε δραστηριότητα του συνεταιρισμού και την Επιτροπή Ταμείου και επιβλέπει τη λειτουργία τους.
3. Μπορεί να έρθει σε αμειβόμενη επαγγελματική συμφωνία με οποιονδήποτε, μέλος ή μη του συνεταιρισμού, προκειμένου να εξυπηρετήσει κατά το δυνατόν καλύτερα τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
4. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.
6. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ΄ εξαίρεση, στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων που γίνονται για λογαριασμό του συνεταιρισμού και εφόσον υφίστανται οι σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, όχι όμως λιγότερα από δύο (2) άτομα, με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής και στην ειδική θέση στο διαδίκτυο.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
3. Όλες οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για να ισχύσουν θα πρέπει να δημοσιευτούν στην ειδική θέση της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι άκυρες.
4. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Η Επιτροπή Ταμείου (ΕΤΑ) αποτελείται από δύο (2) μέλη, τον Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος και προΐσταται και ένα μέλος του συνεταιρισμού που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Αποστολή της ΕΤΑ είναι η διαχείριση όλων των οικονομικών του συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα:
α) Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό.
β) Εκτελεί τις πληρωμές για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του συνεταιρισμού, η οποία έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.
γ) Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
δ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
ε) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
στ) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στη Διοικούσα Επιτροπή.
ζ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού μέχρι το ποσό των χιλίων (1000,00) ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μέχρι το διπλάσιο.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής Ταμείου θέσει υποψηφιότητα για αυτοδιοικητικές ή βουλευτικές εκλογές, πρέπει να παραιτηθεί πριν την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Ο αποκλεισμός επεκτείνεται και στην περίπτωση που μέλος εκλεγεί και για όσο χρόνο κατέχει τη θέση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις οικονομικές καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη του, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι εργαζόμενοι.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α) κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β) κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,
γ) το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο  Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του Ν.4430./2016.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε (5).
γ) Κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016.
δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.
7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.
8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα μέλη της μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων μελών από τη γενική συνέλευση.
9. Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.
10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανομής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Νόμος 4430/2016 όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 1667/1986,  όπως ισχύει.